Випуск 72

Актуальні проблеми держави і права № 72 (2014)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

С.В. Ківалов До питання визначення принципів досудового врегулювання публічно-правових спорів

В.В. Завальнюк Правовая культура и правовая система Украины: антропологические аспекты

Л.Г. Удовика Глобалізація як критерій типології національних правових систем

Т.С. Подорожна Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного Суду України

О.І. Чаплюк Шляхи вдосконалення національної та міжнародної правотворчості: теоретико-практична необхідність сучасності

Р.В. Чорнолуцький Роль нормопроектування в конституційному праві держави

М.І. Попадинець Поняття реалізації права з позицій діалектичної полярності природного і позитивного права

М.О. Легенченко Поняття охорони й захисту права та їх співвідношення

О.В. Ткаченко Істина як проблема структурування постметафізичного простору правознавства

Т.М. Заворотченко Використання зарубіжного досвіду під час охорони й захисту виборчих прав громадян

М.С. Долинська Український нотаріат та нотаріальне законодавство в період національних державотворчих процесів України в 1917–1920 роках

О.В. Ковальський Економічні права людини як прояв взаємовпливу права та економіки

О.С. Киця Юридико-технічні інструменти побудови актів судового тлумачення

Ю.М. Ходанич Право та закон у праці Х. Баумейстера «Elementa philosophiae», перекладеної П. Лодієм

М.М. Бедрій Французьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти

Л.О. Корчевна Загальнолюдські цінності як передумова єдності західного права

С.М. Мигаль Право на страйк у засновницьких договорах Європейського Союзу

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Н.М. Корчак Примусовий поділ в охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції

О.В. Басай Підстави набуття прав на торговельні марки

О.І. Виговський Інститут неттінгу в приватному праві: правова природа та проблемні аспекти застосування

А.В. Кирилюк Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських прав у мережі Інтернет

Л.О. Антонюк Місце міжнародного приватного права в правовій системі та його співвідношення з міжнародним публічним правом

М.М. Єфименко Перспективні напрямки розвитку законодавства у сфері правового регулювання договору аутсорсингу в Україні

О.С. Жданова Зарубіжний досвід організації системи соціально-трудових відносин та специфіка функціонування трудових судів на прикладі Франції

А.О. Згама Про застосування спрощеної процедури в господарському судочинстві

М.М. Мальський Принципи транснаціонального виконавчого процесу

К.О. Зеров Вільні публічні ліцензії в Україні

А.А. Кетрарь Особливості відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в авторському праві

Д.Й. Клапатий Поняття пайового інвестиційного фонду

В.В. Князьков Правове регулювання надання державної фінансової підтримки підприємцям: проблеми та напрямки вдосконалення

В.В. Рашківська Загальні питання передачі в заставу майнових прав

В.О. Голошивець Деякі особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неналежним лікуванням

Г.І. Грігор’янц Захист авторських і суміжних прав від піратства в мережі Інтернет за законодавством України та Російської Федерації

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Н.В. Барбашова Взаємозв’язок понять «екологічний ризик» та «екологічна безпека»

Л.В. Бицюра До питання механізму гармонізації аграрного законодавства України та законодавства ЄС

Т.О. Рахнянська Правовий режим земель капітального будівництва: історико-правовий аналіз

М.М. Заверюха Щодо визначення поняття «використання земель лісогосподарського призначення»

Н.О. Мартинова Використання європейських моделей локального партнерства у сфері розвитку сільських територій та їх адаптація до національного законодавства

О.С. Жидан Етапи розвитку правового регулювання використання боліт в Україні

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ, ФІНАНСОВОГО ПРАВА

М.М. Бурбыка, О.В. Усикова Административный аспект государственного управления в сфере контроля за соблюдением трудового законодательства в Украине

К.В. Бондаренко До питання про правові засади управління державною службою

В.О. Галай, О.О. Яворська Основні принципи діяльності органів публічної адміністрації як запорука забезпечення прав і свобод людини

Ю.В. Дем’янчук Концепція адміністративно-правових режимів

В.О. Павлова Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією

О.В. Бондар Принципи надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту

Т.Л. Філіпова Процедура надання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання як особливий різновид адміністративних процедур

О.О. Крестьянникова Окремі аспекти захисту прав платників податків

В.В. Чумак Правове регулювання застосування заходів адміністративного примусу за порушення правил ліцензійно-дозвільної системи в Республіці Білорусь

А.О. Беспалова Адміністративний арешт майна як винятковий спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку

Д.С. Бондаренко Адміністративно-правовий статус cуб’єктів публічної адміністрації у сфері державно-приватного партнерства за законодавством України

Я.М. Крупко Принципи розподілу доходів між ланками бюджетної системи

К.О. Трампольська Проблеми класифікації дисциплінарних проступків державних службовців

 

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

А.І. Журба Щодо змісту призначення кримінального судочинства України

С.В. Подкопаєв Основні компоненти кадрового забезпечення прокурорської діяльності

Р.С. Орловський Організована група як форма співучасті

О.М. Скрябін, Н.Д. Тонне Суд присяжних за новим Кримінально-процесуальним кодексом України

О.А. Калганова, Т.М. Балицький Підготовчі дії до проведення слідчого експерименту

І.В. Коруля Поняття професіоналізму працівників міліції як необхідної умови їх професійної діяльності

К.Г. Книгін Організаційно-правові форми надання правової допомоги адвокатом за чинним законодавством України

Н.В. Бочарова Методологічні засади боротьби світової спільноти з інтелектуальним піратством і контрафакцією

Н.І. Логінова Упровадження електронного правосуддя в систему судочинства

А.О. Запорожченко Правовая танатология как новое научное направление

М.В. Комарницький Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, учинене повторно

О.Д. Комаров Значення фактичної помилки винного під час призначення покарання

Є.В. Корнієнко Покарання за зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною інфекційною хворобою

Т.І. Вергун, В.В. Назаренко Запобігання незаконному обігу синтетичних каннабіноїдів правоохоронними органами в Україні

Р.В. Тарасенко До питання допустимості анонімних свідчень у кримінальному процесі

Н.В. Невідома Об’єктивні ознаки організованої групи

О.В. Тарасова Удосконалення законодавства щодо кримінальної відповідальності за шахрайство, учинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України)

Д.Г. Шумаєв Активна процесуальна позиція експерта

Н.В. Гуменна Поняття взаємодії слідчого з іншими суб’єктами розшуку під час здійснення ним розшукової діяльності

Ю.О. Кучерява Історико-правовий аналіз протидії незаконному культивуванню нарковмісних рослин 

Нашi автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"