Про журнал

Рік заснування: 1994

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19035-7825 ПР від 14.11.2011

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 1-05/7, від 10.12.2003 р. № 1-05/10, від 06.10.2010 р. № 3-05/6, від 09.03.2016 р. № 241.

На підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2023 р. (додаток 1) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»).

Періодичність: виходить 4 рази на рік.

Назва журналу англійською«Actual Problems of State and Law»

Мова видання: українська, англійська

Розміщення на сайті НБУВ: Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»

2-2

Збірник наукових праць включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN (Print) 2309-818X ISSN (Online) 2664-6269

Головний редактор: Чанишева Г.І., д.ю.н., професор.

Заступник головного редактора: Аракелян М.Р., д.ю.н.

Відповідальний секретар: Дикий О.В., к.ю.н.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридична академія", вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2023. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"